AimGo begeleidt en adviseert werkgevers en werknemers om Zelfsturing annex Eigen Regie verder te ontwikkelen.

 

Voorkómen van gezondheidsklachten is beter dan genezen. Daarom adviseer ik werkgevers en werknemers over preventie van gezondheidsschade, zodat werknemers zo gezond mogelijk kunnen blijven werken. Hun eigen visie hierop vind ik van groot belang. Mijn eerste vraag luidt vaak: ‘Hoe denkt u zélf tot uw 67e jaar gezond te kunnen blijven werken?

In mijn visie is de behoefte van werknemers aan zelfsturing ofwel eigen regie, over hun gezondheid en werk, richtinggevend.

Eigen Regie betekent het ontwikkelen van bepaalde kennis over gezondheid, welzijn en veiligheid in het werk en dit kunnen en willen naleven.

Wat betreft mijn dienstverlening zie ik het als missie om mij te richten op duurzame inzetbaarheid van werknemers en werkgevers. In 'Dienstverlening' , onder de sub-tab Preventie, leest u hier meer over.

 

Indien werknemers ziek worden en zich ziekmelden, bied ik Verzuimbegeleiding aan. Mijn verzuimbegeleiding verricht ik conform de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en de professionele richtlijnen van de bedrijfsartsenvereniging NVAB.

Ten behoeve van  bepaalde medische vraagstukken beschik ik over Expertise op het gebied van voeding en leefstijl, het houdings- en bewegingsapparaat en coaching. Zo nodig heb ik een netwerk van andere experts ter beschikking.

 

Ik adviseer bedrijven en organisaties met hun eigen regie. In arbotaal staat dit bekend als het 'Maatwerk Model' of het 'Eigen Regie Model'- . Meer hierover leest u onder Eigen Regie.